logo

Allmänna användarvillkor

Version från den 25 April, 2022-04-25.
Följande användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller mellan campingägare (nedan ”Campingägaren” eller ”CÄ”) och Scandinavian Camping Group AB, 556867–9129, med adress Götgatan 18, 118 46 Stockholm (nedan ”Campcation” eller ”CC”) i egenskap av förmedlare av camping och ställplatser. Användarvillkoren reglerar CÄ:s användning och anslutning till Webbplatsen [campcation.se/.fi/.no/.dk etc] (nedan ”Webbplatsen”). Genom att använda och registrera CÄ på Webbplatsen samtycker CÄ till att vara juridiskt bunden till dessa Användarvillkor och bekräftar att CÄ har läst och förstått dem. Vidare samtycker CÄ genom registrering och användning till att Campcation får skicka ut nyhetsbrev och uppdateringar av sitt erbjudande till CÄ förutsatt att CÄ inte på förhand skriftligen meddelar Campcation om annat. Genom registreringen intygas det även att den registrerade personen har full kapacitet och behörighet samt befogenhet att för CÄ:s räkning ingå bindande avtal. Om CÄ inte godkänner eller har full kapacitet och behörighet samt befogenhet att godkänna dessa Användarvillkor och Policyn ska CÄ inte använda webbplatsen.
Allmänt

Campcation är ansvarig förmedlare av tjänsten. Som förmedlare ansvarar Campcation endast för förmedlandet av erbjudandet från Campingägaren till kund. Det är Campingägaren som ansvarar för innehållet i erbjudandet och all hantering på platsen för erbjudandet. Campcation ansvarar för att användaren får en skriftlig bekräftelse av sin bokning. Campcations tjänster tillhandahålls med adekvat teknik och noggrannhet, dock kan det inte garanteras att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Varje Campingägare är i alla händelser självständigt ansvarig för att den beskrivande informationen om boende-erbjudandet (inklusive, men inte uteslutande, information om pris/avgift, villkor och regler och tillgängliga campingtjänster) som visas på Campcations Webbplats är exakt, fullständig och korrekt. Om tjänsten inte stämmer överens med bokningen med anledning av något förhållande som är inom Campingägarens kontroll ansvarar Campingägaren fullt ut för en sådan avvikelse. I Campingägarens åtagande ingår således att erbjuda en kund en likvärdig tjänst eller boende som denne bokat. Detta ifall det skulle uppstå något förhållande som innebär att den specifika tjänsten som bokats inte kan tillhandahållas när en bokare anlänt till campingplatsen. Kunden ska i det följande anges som ”Campinggästen” eller ”CG”. Om en Campinggäst inte anser att Campingägaren har angett en korrekt information på Campcations Webbplats ska Campingägaren i första hand försöka lösa detta i samförstånd med Campinggästen. Om det ändå uppstår en tvist mellan Campinggästen och Campingägaren ska Campcation omedelbart informeras om detta och ges en möjlighet att medla mellan Campinggästen och Campingägaren i syfte att försöka få till en överenskommelse. Campingägaren äger rätten att stänga av sina boendeplatser hos Campcation helt kostnadsfritt.

Avbokningspolicy

Campingägaren förbinder sig genom registrering till Campcations Webbplats att godta Campcations avbokningspolicy gentemot Campinggästen. Campinggästen ska enligt Campcations avbokningspolicy ha rätt till fri avbokningsrätt upp till 48 timmar före incheckningstiden för det valda boendet hos Campingägaren. Om CG väljer att avboka boendet efter denna tid (0–48 timmar före incheckning) utgår full avgift för boendet och CÄ har rätt att utfå bokningsavgiften för boendet från Campcation minus Campcations provision. CÄ har rätt att själv ge CG mer generösa avbokningsregler än enligt Campcation avbokningspolicy men Campcation har då ändå alltid rätt till sin provision av den ursprungliga bokningen. Vid en eventuell dubbelbokning där CG bokat boende via Campcation, oavsett typ av bokning och boende, men CÄ ändå inte kan erbjuda ett ledigt boende till CG. Då skall CÄ erbjuda ett likvärdigt boende för CG och CÄ ska till fullo själv stå för denna kostnad gentemot CG.

Pris

Campcation har rätt till 15% provision av den totala kostnaden för bokningen inklusive transaktionsavgifter om inget annat överenskommits. När CG betalar bokningsavgiften till Campcation sker det genom en säker betallösning som levereras från tredje part. Utbetalning av erhållen kostnad för bokning minus provision till CÄ sker i början av varje kalendermånad om ingen annan särskild skriftlig överenskommelse mellan CÄ och Campcation gjorts. Vid eventuell avbokning sker återbetalning till CG via Campcation, minus Campcations provision CÄ bestämmer själv sitt eget pris för sina olika boenden som tillhandahålls på Campcations.

Ändringar av Användarvillkoren

Dessa Användarvillkor gäller från och med senaste ändringsdatum. Campcation kan ibland från tid till annan komma att uppdatera Användarvillkoren. Alla sådana ändringar träder i kraft så snart de publiceras. CÄ:s fortsatta användning av Webbplats efter publicering av ändrade Användarvillkor utgör CÄ:s godkännande och samtycke till att vara bunden av de ändrade Användarvillkoren.

Insamling och användning av information

Campcation kan komma att behandla personuppgifter och är personuppgiftsansvarig för uppgifter som lämnas i samband med tjänsten, eller som registreras i samband med registrering på Webbplatsen. Campcation kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. CÄ lämnar därför, genom registrering på Webbplatsen, samtycke till att behandling av personuppgifter får ske inom ramen för Campcations verksamhet. Campcation behöver som regel även samla in, lagra, behandla och använda CÄ:s företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och CÄ ansvarar för att tillse att dessa personer samtycker till en sådan behandling. Campcation äger rätt till att skicka nyhetsbrev och annan information till CÄ för att hålla vederbörande informerad om nyheter och viktiga händelser samt information från våra samarbetspartners. CÄ kan när som helst avregistrera sig från nyhetsuppdateringar och information genom att kontakta Scandinavian Camping Group AB.

Immateriella rättigheter

All information, text, video, ljud, mediefiler, grafik och bilder som visas på eller finns på Webbplatsen (nedan gemensamt kallade ”Rättigheterna”) tillhör Campcation eller dess licensgivare. Campcation eller dess licensgivare, beroende på vilket som är tillämplig, har fullständig rätt att använda allt innehåll på alla sätt och för alla syften, samt har alla immateriella rättigheter relaterade till Rättigheterna. CÄ har inte och inte heller ger CÄ:s användning av Webbplatsen någon ägarandel i Rättigheterna eller Webbplatsen.

Webbplatsen och Rättigheterna är skyddade av svenska och/eller internationella immateriella rättigheter och/eller äganderättslagar, som kan inkludera upphovs-, varumärkes-, patent- eller affärshemlighetsrättigheter. CÄ får endast använda Webbplatsen för personligt bruk eller internt företagsbruk. CÄ får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja eller återförsälja Webbplatsen eller något Innehåll.

Alla varumärken, namn, logotyper, namn på produkter och tjänster, illustrationer och slogans som finns på Webbplatsen (nedan gemensamt kallade ”Campcation-märken”) ägs av Campcation, dess partner eller dess licensgivare. CÄ får inte använda Campcation-märken utan Campcations föregående skriftliga tillstånd.

Den information som CÄ laddar upp på Webbplatsen tillhör CÄ eller dess partner eller licensgivare. CÄ ansvarar till fullo för sådan information och ska hålla